Wat doen wij?

Zes keer per schooljaar vergaderen

met de schooldirectie en met een vertegenwoordiging van leerkrachten over het leren en leven in en rond de school. Nieuws wordt uitgewisseld en vragen worden beantwoord. Activiteiten worden voorbereid en nadien ook geëvalueerd.

Op een vergadering komen volgende punten aan bod :

  • goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
  • plannen van alle activiteiten van de ouderraad
  • evalueren van voorbije activiteiten
  • rapportering vanuit de werkgroepen
  • nieuws van de school
  • varia vragen/antwoorden in verband met allerlei schoolgebonden items
  • voorbereiden van vergaderingen van de Schoolraad

De goedgekeurde verslagen van de vergaderingen kunnen door  alle ouders en leerkrachten op Smartschool geraadpleegd worden.

Organiseren of ondersteunen van heel wat schoolgerelateerde activiteiten voor alle ouders.

Contactavonden per studiejaar, infoavonden, culturele rondwandelingen, gastsprekers, … en de verkeersweek (voor de leerlingen). Noteer de data alvast in uw agenda!
Uitnodigingen en bijkomende informatie krijgt u tijdig van de school maar kan u ook steeds terugvinden op de SUI-website of Smartschool (brieven aan ouders).
De organisatie van onze activiteiten gebeurt door onze ‘werkgroepen’. Aansluiten bij een werkgroep is niet verplicht, elk actief lid bepaalt dit voor zichzelf naargelang de belangstelling en de tijd waarover men beschikt.

De werkgroepen: